Posted on

בסוף שנת 2018, הוחלה תקנה חדשה לפיה רכבים כבדים המונעים בסולר לא יזכו לחידוש הרישיון ללא יישום שינויים אשר ימנעו את זיהום האוויר הכבד שהם גוררים. תקנה זו נועדה על מנת להסיר בהדרגה את הרכבים המיושנים והמזהמים מהכבישים ולהפחית את פליטות הפחמן הכבדות שרכבים אלו מייצרים. על פי הערכות המשרד לאיכות הסביבה, הסרת רכבים אלו מהכביש עשויה להפחית בשליש את זיהום האוויר בישראל.

תוכנית משתלמת ואחראית סביבתית

רכבים אלה, הנמצאים בשימוש נרחב, ייוותרו ללא רישוי וללא כל שימוש. לכן, מציעה המדינה תוכניות גריטה מקיפות אשר יציעו מענקים בסכומים גבוהים ואטרקטיביים תמורת מסירת הרכב לגריטה. במכון גריטה המתמחה בפירוק רכבים, ניתן יהיה לייעד את חומרי הגלם השונים של הרכב למגוון תעשיות ולעשות בהם שימוש חוזר שיתרום בדרכים רבות אחרות להפחתת הנטל הסביבתי.

לא מצאתם מי שייקח את הרכב הישן? קראו על שירות קונה רכבים אשר מספק ייעוץ חינם בנושא.

למסור רכב לפירוק רכבים

לשם מה נדרשת התוכנית?

מדד זיהום האוויר בישראל שובר שיאים ומהווה גורם עיקרי להתחממות הגלובלית, לשינויי אקלים ולמפגעים תברואתיים רחבי היקף. כחלק ממגוון הפתרונות שגורמים סביבתיים מחפשים על מנת למנוע אסון סביבתי, נדרש פתרון כיצד להפחית את השימוש ברכבים מיושנים ומזהמים. לשם כך, הוחלה תוכנית זו על ידי המשרד לאיכות הסביבה בשיתוף עם משרד התחבורה והאוצר. התוכנית מתמקדת למעשה בגורם הזיהום הקיצוני ביותר בתעשיית הרכב – רכבי סולר כבדים.

מה גובה המענקים בהם ניתן לזכות?

במשך שנים הנהיגה המדינה תוכנית גריטה עבור רכבים פרטיים ישנים. במסגרת התוכנית, שליחת רכבך לפירוק רכבים הייתה מזכה אותך בכ-3000 שקלים. תוכנית זו כבר אינה פעילה כיום ונגנזה על ידי משרד האוצר. לעומת זאת, תמורת מסירת רכבים מונעים בדיזל, תציע לך התוכנית הנוכחית סכומים גבוהים בהרבה אשר מתחילים בכ-5,000 ₪ ועשויים להגיע למעל 20,000 ₪. בסכומים כאלו, חבל לא לשתף פעולה.

מה נדרש על מנת לעמוד בקריטריונים?

על מנת לסלק את רכב הדיזל שלך באופן אחראי סביבתית וליהנות מסכום כסף נאה שיזכה אותך על הרכב הישן, יש לעמוד במספר תנאים בסיסיים:

  • על הרכב להיות בבעלותך – ללא כל חובות, עיקולים, או שעבודים ובעל רישיון רכב תקף.
  • שלמות הרכב – על הרכב להיות שלם על כל חלקיו ובמצב פעולה תקין.
  • רכבי דיזל בלבד – לא יתקבלו בשלב זה רכבים המונעים בדלקים אחרים.
  • רכב כבד ישן – על הרכב לעמוד בכל הדרישות המגדירות רכב כבד ככזה.
  • בהיקפי עבודה גדולים – רכב כבד המונע בדיזל ייחשב ככזה עבור תוכנית הגריטה במידה והינו משמש להסעת מספר נוסעים של שמונה ומעלה או רכב עבודה במשקל 12 טון לפחות.

מחפשים מומחה באזור הצפון בתחום קניית רכבים לפירוק? צפו בערים השונות אשר ניתן לקבל שירות. פירוק רכבים הוא פתרון נוח, משתלם ואחראי סביבתית שיבטיח לך פיצוי הולם תמורת הפסקת השימוש בכלי מזהם אשר אבד עליו הכלח. תוכניות הגריטה בישראל ידועות כבלתי יציבות וקצרות טווח ולכן מומלץ להזדרז ולנצל את ההזדמנות.